Fønixgården Struer Kommune

30. juni 2022 Referat af møde i Pårørendegruppen Fønixgården

 

Møde i pårørendegruppen den 30. juni kl 16.00

 

Inviterede:

Oli Kristiansen - afbud

Jens Petersen

Heidi Knudsen – afbud

Villy Jacobsen

Poul Erik Jensen

 

 

Dagsorden

 1. Generel information
  1. Medarbejdernyt
  2. Økonomi
  3. Projekt med Socialstyrelsen
  4. Serviceniveau på rengøring mm.
 2. Orientering om ledelsessituationen på Fønixgården
 3. Kostudgifter
  1. Hvordan er "overforbruget " opstået og hvordan er ekstraudgifterne afregnet.
  2. Hvad er udgifterne til de daglige "måltider" og hvad er regninger fra købmanden i Humlum
 4. Aktiviteter
  1. Hvorfor er svømning ophørt.?
  2. Hvad er sat i stedet
  3. Hvad er der af motion på daglig basis
 5. Dialog kommunikation, bosted og pårørende
 6. Evt

 

Ref:

 

 1. Generelt
  1. Fortsat store udfordringer til rekruttering. Det er ikke nogen trøst, at det er svært overalt i samfundet, da vi gerne vil have de helt rigtige personer til at arbejde på Fønixgården. VI arbejder på højtryk for at få de rigtige medarbejdere på plads.

Dialog omkring ansættelsesprocedure – Bo redegør for hvordan processerne er.

  1. Økonomien er under lup. Vi bruger pt for flere penge, da vi udbetaler en del overarbejde samt bruger penge på at introducere nye medarbejdere. Det forventes pt at vi kommer ud af 2022 med et underskud. Vi har en kort dialog om at målet er at komme ud med et nul-resultat for så har vi brugt pengene ud fra den forventning der var til året.
  2. Bo redegør for at vi er med i et finansieret udviklings- og afprøvningsprojekt med Socialstyrelsen. Det er med henblik på at afprøve og teste om en pædagogisk metode giver mere trivsel – færre magtanvendelser og mindre udadreagerende adfærd.
  3. Serviceniveauet på Fxg er under lup. Der er steder hvor vi ligger en del over det forventelige niveau – f.eks på rengøring. Det kan på sigt betyde at standarden bliver lavere og at det bliver nødvendigt at tilkøbe ekstra rengøring, hvis niveauet ikke lever op til det forventede.
 1. Bo redegør for den proces som foregår med frisættelse og mere selvledelse i de enkelte grupper. Der er flere af som sidder med til mødet, som har hørt at det allerede gør en positiv forskel for medarbejderne som er glade for beslutninger. Der pågår flere små processer rundt om i de forskellige teams – f.eks er arbejdstidsplanlægning kommet ud i grupperne i stedet for at blive løst centralt på Fxg.

Det forventes, at der hen over efteråret bliver i gang en proces omkring rekruttering af en ny teamleder på Fxg, som skal understøtte og facilitere den i gang satte proces. Vi forventer ultimo året at have en ny leder på Fxg.

 

 1. Bo redegør for den proces som har været ift beregning af den nye kosttakst. Tidligere års overforbrug har været finansieret delvist af små overskud på nogle af de øvrige servicepakker samt for største parten af Fønixgården.

Der har gennem flere år været overforbrug – men det har været svært at adskille, da der var flere ordninger, hvor personalet f.eks kunne spise frokost hvis de var inde til et personalemøde. Disse ordninger bliver lukket i 2020 og 2021 er det første år, hvor der udelukkende har været pædagogiske og beboermåltider. Fønixgården betaler for de pædagogiske måltider.

 

 1. Aktiviteter
  1. Bo redegør for at svømning har været lukket ned i en længere periode grundet covid-19. De mange nedlukninger og usikkerheder som prægede vores samfund ift pandemien bevirkede at det skabte stor usikkerhed for nogle af beboerne og dermed uhensigtsmæssig adfærd. Drøftelse af at svømning er en rigtig fin aktivitet for mange af beboerne som får en øget bevægelsesfrihed og rent faktisk får sig rørt i vandet. Det er eder bred enighed om.

Det er en forventning at svømning vil kunne tilbydes som aktivitet igen efter sommerferien.

  1. Der har en kort periode været iværksat små aktivitets forløb som erstatning. Disse har grundet den pressede personalesituation været på standby siden ca 1.4.
  2. Der er mange fysiske aktiviteter i VITA og Fønixgården har gåture både lørdage og søndage.
  3. Udover de dagsorden satte punkter har vi en dialog omkring beboernes ferieture og Bo redegør for, hvorfor det er nødvendigt at leje en ekstra bus for f.eks at kunne komme til Hou. F.eks har fortsat 2 minibusser og VITA har 2 – men da VITA ikke kan lukke helt ned, da der også kommer borgere som ikke bor på Fxg, så vil vi kun kunne låne en. Derudover er der en kort dialog omkring hvad der er af faste aktiviteter for beboerne på Fønixgården. Bo redegør for dem som han har indsigt i som handler om musik med kaj, nogle går til svømning i Olympia, gåklub i weekends – men at der også sker mange impulsive og små aktiviteter i grupperne.
 1. Der efterspørges hvordan vi kan arbejde med at sikre at pårørende får lidt højere kendskab til hvad der sker for de enkelte beboere, da det er et vigtigt grundlag for vedrørende kommunikation med beboerne med sproglige udfordringer.

Udfordringerne er at gøre et nemt/enkelt, så der ikke skal skrives i 24 beboeres ipads – telefoner mm.

Det undersøges om LetDialog evt vil kunne danne baggrund for grupper hvor der kan lægges simple opslag op. Ligeledes er der måske åbnet for muligheden for at lave Facebook grupper igen – dette undersøges – men det vil fortsæt være information af mere generel information, hvor det nødvendigvis ikke bliver noteret hvem som har deltaget i hvad.

 

 1. Vi har en kort snak omkring beboernes hjemme/handledage og hvordan disse afvikles. Der gives udtryk for at timerne ikke altid bliver anvendt sammen med beboeren og at det desværre også opleves at de aflyses. Der følges op med personale på Fxg, så de beboere som har glæde af deres hjemme/handledage rent faktisk også får dem. Timerne bør følge beboeren og ikke kontaktpersonerne.  

 

Pårørendegruppen er ramt af mandefald grundet sygdom, fraflytning mm, så der er plads til flere pårørende i gruppen. Kurt Balle deltog idagens møde i dag. Der inviteres til generalforsamling ved næste møde som bliver torsdag den 8. september kl 19.00. Er man forhindret i at deltage, men gerne vil med i gruppen, så er man velkommen til at tage kontakt til medlemmerne i gruppen.

 

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

2020-08-26 Referat af Pårørendegruppen Fønixgården

Organisation: Center for Bo- og Dagtilbud
Kategori: Referat af Pårørendegruppen Fønixgården  
Mødedeltagere: Oli Kristjansson, Heidi Knudsen, Niels-Christian Pinholt, Poul-Erik Jensen, Villy Jakobsen og Bo Christensen
Afbud: Mette Thye
Sted: Fønixgården
Dato: 26-08-2020, kl.15:30-17:00 på Fønixgården

Referat:

Punkt

Emne

Bemærkning

Ansvarlig

Dato

Pkt.1

Orientering om sommerens aktiviteter

Bo redegjorde for de aktiviteter som har været planlagt i den periode hvor beboerne fra Fønixgården har holdt sommerferie fra deres dagtilbud. Der var en snak omkring dokumentationen af denne. Der blev af fra flere pårørende gjort opmærksom på, at de kunne være svært at vide, hvilke aktiviteter den enkelte borger havde deltaget i, når der f.eks ikke blev lavet billedmateriale etc.

Det medførte en dialog omkring tillid til at Fønixgården gør det vi siger og hvordan vi kan f.eks kan give beboerne muligheden for at samtale med de pårørende, når der f.eks ikke er taget billeder fra udflugter, hverdagen osv. Det blev ligeledes talt om, at på individ plan kan noget synes som en god ide, men hvis alle borgere f.eks har en egen telefon/ipad/kamera med på en tur, så kan være noget af et logistik arbejde at sikre at alle får taget billeder.

Samtidigt er har Fønixgården en udfordring, når/hvis vi bruger eget udstyr til at tage billeder, da vi så skal have styr på at vi overholder GDPR.

Bo fortæller, at vi fremadrettet vil have et fokus på det, men oplyser også at det er vigtigt at vide, at udarbejdelse af materiale er tid som går fra beboerne.

-

-

Pkt.2

Orientering beboer og personalesituation – herunder oprettelse af en midlertidig projektsygeplejerskestilling på tværs af hele døgnområdet HOPS.

Fønixgården har haft lidt udskiftning i personalegruppen. Der arbejdes altid hårdt på at personalegalleriet på hjemmesiden er opdateret. Dette var af flere pårørende blevet bemærket og det var der enighed om, at det var rigtigt dejligt.

Bo gjorde ligeledes opmærksom på, at hele døgn området i Handicap, Social og Psykiatri har ansat en projektsygeplejeske pr 1.9.2020. Hun skal det kommende år klæde organisationen godt på ift at håndtere de sundhedsfaglige opgaver og dokumentationen heraf, således at patientsikkerheden sikres.

-

-

Pkt.3

Økonomisk status på Fønixgården.

Der orienteres om, at økonomien på Fønixgården er sund. Corona nedlukningen har ikke haft negativ konsekvens på økonomien.

-

-

Pkt.4

Drøftelse af seneste tilsynsrapport (sendes med som bilag).

Under Corona nedlukning har hele Center for Bo- og Dagtilbud haft et kontrolbesøg fra Socialtilsyn Midt, som har lavet et administrativt tilsyn. Dvs at der især har været fokus på indsendt materiale, som bestod af personalegennemstrømning, sygefravær, borgerrettet dokumentation som f.eks indsatsplaner, dagbogsnotater/opfølgninger, spørgeskemaer som var udfyld af/sammen med beboerne. Derudover var ledelsen blevet bedt om at lave en skriftlig redegørelse for hvordan der var arbejdet med handleplan fra august 2019.

Den rapport, som der er kommet ud af tilsynsbesøget, er meget mangelfuld. Der er mange overførte punkter fra både tilsyn i 2018 og 2019. Samtidigt er det svært at få øje på, at organisationen ift Socialtilsyn Midt blev ændret pr 1.1.2020. Dette skyldes alt sammen Corona nedlukning. Vi forventer at vi ved næste tilsynsbesøg vil få mulighed for igen at invitere pårørende med til interview, så vi kommer hele vejen omkring.

I rapporten kan man nemt få det indtryk, at der ikke er styr på magtanvendelse i centeret. Det handler kort fortalt om, at der kom ny lovgivning pr 1.1.2020, hvor anvendelse af f.eks tryghedsskabende teknologi (en epilepsi alarm) ikke er blevet korrekt registreret. Der er styr på tingene.

Dialogen omkring denne rapport blev derfor ret diffus, da nogle af de forhold som mødedeltagerne havde hæftet sig ved var forhold fra tidligere kontrolbesøg.

-

-

Pkt.5

Nyt om Corona: fokus er på at fastholde de positive erfaringer fra nedlukningsperioden.

Nedlukningen i foråret har været en lang periode med erfaringen og konsekvenser som har været både positive og negative.

Generelt har vi stort fokus på at lære af de positive erfaringer. Der er mange eksempler på, at perioden med begrænsede aktiviteter har givet en ro på i hverdagen som mange har nydt godt af. Der har været mærkbart mindre uhensigtsmæssig adfærd.

Dette kan virke som en stor kontrast til at pårørende har et stort behov for at der er mange aktiviteter i beboernes fritid.

Det vil være et fokuspunkt som vi løbende vil have med i overvejelserne i takt med at samfundet og aktiviteter igen åbner op.

Flest negative konsekvenser har der været for pårørendegruppen som har haft et stort og forståeligt behov for kontakten med beboere.

-

-

Pkt.6

Orientering om STU-VITA og VITA (nye tiltag).

I forlængelse af ovenstående punkt, så er der også et fokus på at tage de erfaringer med fra Corona perioden.

På både VITA og STU-VITA er der stort fokus på at sætte beboerne sammen i mindre grupper, være mere udendørs, men også et fokus på, at de aktiviteter skaber glæde og værdi for andre. Det betyder, at vi f.eks har et fokus på om der kan være små serviceopgaver, hvor man samtidigt løser en helt reel opgave med støtte. F.eks så kigger vi på om det kan være en borgeraktivitet at sørge for vanding af blomsterkrukker, sørge for blomster i vaser inden et møde, fejning af bålhus etc.

VITA vil derfor de kommende periode være i forandring og løbende tilpasse med nye aktiviteter, opgaver osv. Der anvendes overskudsmidler fra tidligere år, så VITA er i en periode på 9 måneder tilført ekstra personale ressourcer.

10. august slog STU-VITA dørene op for 2 elever. De er kommet godt i gang. Der er tale om 2 meget forskellige dannelsesforløb. STU er en forkortelse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

STU-VITA og VITA har et nært samarbejde og med det lave elevtal så er det naturligt at der samarbejdes om og der vil i høj grad kunne være tale om fælles aktiviteter.

-

-

Pkt.7

Drøftelse af adventsfest. Hvad tør vi planlægge? Afstandskrav?

Det besluttes, at det ikke er muligt at arrangere en adventsfest med så mange mennesker på Fønixgården i år. Når det igen bliver muligt at samles mange mennesker vil vi se på et arrangement.

Fokus vil i stedet være på, at beboerne stadigt holder deres egen julefrokost inden jul.

-

 

-

Pkt.8

Referat fra møde med boligafdeling vedr. vedligeholdelsesplan og forventet husleje for 2021.

Poul-Erik, Niels Christian og Bo har deltaget i det årlige møde med boligafdelingen. Vi har haft drøftelse vedr. vedligeholdelsesplanen om der var enighed om, at det ser fornuftigt ud og at den opsparing der er til vedligeholdelse er fornuftigt.

Huslejen for 2021 holdes på samme niveau som i 2020.

-

-

Pkt.9

Forråelse: hvordan kan vi med fælles hjælp sikre, at vi opdager det i tide?

I lyset af sommerens TV2 udsendelse omkring forråelse har vi en dialog vedr. hvordan vi med fælleshjælp skal sikre, at dette ikke sniger ind på Fønixgården.

Det er vigtigt at reagere når/hvis vi oplever, at der f.eks ikke tales ordentligt om opgaver, beboere, pårørende osv.

Der vendes en helt konkret episode fra i sommers selvom pårørendegruppen ikke er sat i verden til at drøfte sager på borgerniveau. Der er ikke taget referat af denne dialog, da det ligger udenfor rådets opgaver.

-

-

Pkt.10

Planlægning af generalforsamling samt nedlukning af beboer- og pårørenderåd.

Det besluttes, at vi indkalder til dobbelt generalforsamling den 25.11 kl 19.00. Det er med det formål at formelt at få stiftet pårørendegruppen Fønixgården og nedlagt beboer- og pårørenderådet, som erstattes af Pårørendegruppen Fønixgården og de allerede etablerede beboerråd.

Der skal ligeledes tages stilling til Støtte- og vennekredsen.

Pårørendegruppen holder møde forud for generalforsamling den 25.11 kl 17.00.

-

-

Pkt.11

Evt.

Det påpeges, at det kunne have været godt med mere information forud for beboernes ferietur i henholdsvis uge 36 og 37.

-

-

Ref. Bo Christensen

 

2021-09-08 Dagsorden og Referat - Pårørendegruppen Fønixgården

Organisation: Bo- og Dagtilbud Handicap, Struer.
Kategori: Dagsorden og referat af Pårørendegruppens møde på Fønixgården.   
Mødedeltagere: Poul-Erik Jensen, Oli Kristiansen, Niels-Christian Pinholt, Villy Jacobsen, Heidi Knudsen, Bo Bakbo-Carlsen
Afbud: Mette Thye
Sted: Fønixgården
Dato: 08-09-2021, kl.16:00-18:00  

Dagsorden

Punkt

Emne

Bemærkning

Ansvarlig

Dato

Pkt.1

Orientering om økonomi og personal

A) Udfordring om for høj personalegennemstrømning. Udfordring med rekruttering af både fast + afløser personale

   

B) Ny projektsygeplejerske – Birte Jacobsen er startet d.01-05-21.

   

C) Opkrævet borgerøkonomi. Orientering om status + regulering af kostpriserne fra d.01-05-21.

   

D) Økonomien generelt på Fønixgården.

   

E) Husleje for beboerne 2022 jf. referat af møde med boligselskabet d.07-09-21 - herunder dialog om vedligeholdelsesplan for boligerne.

   

Pkt.2

Faglige tiltag i Fønixgården

A) VUM 2.0 og Fælles faglige begreber – Sådan bliver vi bedre til at dokumentere og dokumentere det ”rigtige”.

   

B) Tilbudsbeskrivelse: Hvad er Fønixgårdens DNA

1) En tydeliggørelse af hvad vi gerne vil at beboere, pårørende og medarbejdere kan forvente, når man er en del af Fønixgården.

2) En del af rekrutteringsstrategi.

   

Pkt.3

Bolighandlingsplanen

Status

   

Pkt.4

Tiden efter Corona

Genoptagelse af aktiviteter mm.

   

Pkt.5

Kommende aktiviteter

Forhåbentligt kan vi endeligt få nedlagt Støtte- og vennekredsen og få formalia omkring Pårørendegruppen Fønixgården på plads.

1) Julefrokost

2) Ny vennekreds som bliver medspiller på aktiviteter?

   

Pkt.6

Eventuelt

     

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

Referat

Punkt

Bemærkning

Ansvarlig

Dato

Pkt.1

A) Bo orienterer om, at Fønixgården hen over den seneste tid har måttet sige farvel til medarbejdere som har fået andet arbejde. Vi er pt. i en situation, hvor det er lidt svært at fastholde, samt rekruttere medarbejdere.

På Fønixgården har vi har haft 4 opsigelser, hvor der i alle tilfælde var tale om, at de pågældende medarbejdere har fået fast dagarbejde uden aftenarbejde og i nogle tilfælde uden weekendarbejde. En enkelt af de 4 nævnte medarbejdere er dog allerede vendt tilbage.

Der er god dialog omkring emnet ift. at stoppe udviklingen. Bo fremhæver, at der er stort fokus på området og de faktorer der spiller ind, når medarbejdere vælger at forlader os.

Pårørendegruppen henstiller til ledelsen, at vi undersøger hvorfor de pågældende medarbejdere har forladt os.

   

B) I efteråret 2020 ansatte vi en projektsygeplejerske til implementering af sundhedslovsydelser på tværs af hele organisationen.

Implementering forløb planmæssigt, men hun fik et lederjob og stoppede. Mhp. at forsætte den gode implementering har vi pr. d.01-05-21 ansat en ny projektsygeplejerske, Birte, i projektstillingen – foreløbigt frem til d.31.12.2022. Birte arbejder på tværs af både handicap og psykiatri.

Opgaven er i korte træk at sikre, at medarbejdere anvender de rigtige procedurer ift. medicin, samarbejde med læger og dokumentationen. Kravene til os på socialområdet er øget væsentligt i de seneste år.

   

C) Bo orienterer om, at vi har et stort fokus på økonomien ift. indkøb og madspild mm. - specielt for den kost som beboerne betaler. I øjeblikket er der et stort overforbrug på Fønixgården. Overforbrug dækker den del, hvor vi selv står for indkøb: Morgenmad, frokost og mellemmåltider.

Dialogen omkring indkøb og madspild har været godt på Fønixgården. Bo orienterer om, at særlige behov ift. specifik kost kan have en stor betydning for omkostningerne. Afhængig af behov og ønsker kan det derfor blive nødvendigt at hæve prisen.

Pårørendegruppen giver enstemmigt udtryk for, at beboerne på Fønixgården skal have mad af en god kvalitet. Hvis ikke overforbruget kan finansieres vha. regulering af indkøb og madspild mm, så er der forståelse for en øget betaling.

De øvrige servicepakker er i fin balance. Der er et mindre overskud, som på sigt kan betyde en nedregulering af prisen. Effekten i kr. og øre forventes dog at være begrænset for de enkelte beboere.

   

D) Der er generelt styr på økonomien omkring driften på Fønixgården. Det forventede regnskab for 2021 forventes at holde.

   

E) D.07-09-21 deltog Poul-Erik og Bo i et møde med boligselskabet. Referat og vedligeholdelsesplanen for boligerne vedhæftes. Huslejen holdes i ro i 2022, så den er på samme niveau som i 2021.

Flere beboere på Fønixgården får egne 3 hjulede cykler med hjælpemotor. Ligeledes har Fønixgården indkøbt en ny cykel i 2020. Derfor er der en udfordringer mht. plads til beboernes cykler i cykelskuret i øjeblikket. Det er blevet besluttet, at der afsættes midler til en udvidelse af det eksisterende skur, så cyklerne kan holde i ly for vind og vejr.

   

Pkt.2

A) Det er besluttet i Ministeriet, at vi på vores tilbud fremadrettet skal arbejde med mål og delmål i borgernes indsatsplaner (handleplaner). Arbejdet tager udgang i VUM (Voksen udrednings modellen) og skal implementeres i løbet af 4. kvartal i 2021, hvor alle medarbejdere skal på interne kurser.

Kort betyder det, at målsætningerne bliver langt mere konkrete og personlige for den enkelte beboer. Mål vil forsat være et emne på den enkelte beboers handleplansmøder.

   

B) Bo oplyser, at vi har iværksat en proces omkring beskrivelse af Fønixgårdens DNA: Hvad er det, vi gerne vil være båret af.

Processen skal munde ud i en visuelt rettesnor (/materiale). Formålet er at holde fokus på, at Fønixgården fortsat er et godt sted at bo, hvor beboernes egne ønsker prioriteres højt.

Vi håber ligeledes, at materialet kan bruges ift. de rekrutteringsudfordringer vi står med, så vi får tiltrukket netop de medarbejdere, som synes at det er verdens bedste arbejde, man kan få på Fønixgården.

   

Pkt.3

Der orienteres om, at der fortsat ikke er truffet en beslutning omkring den nye bolig- og uddannelsesplan i Struer Kommune.

Der er flere scenarier i spil. Hvis det ender med en plan som beskrevet i seneste referat, så vil der blive inviteret til et fælles orienteringsmøde for alle pårørende på Fønixgården, hvor det forventes, at direktør Lotte Junker og chef Lene Hornstrup vil give en grundig orientering.

   

Pkt.4

Bo oplyser, at beboernes fritidsaktiviteter stort set er oppe at køre alle sammen. Til stor fornøjelser for alle.

   

Pkt.5

1) Ifm. julefrokosten d.27-11-21 på Fønixgården vil vi afholde en generalforsamling med henblik på nedlægge den eksisterende Støtte- og vennekreds, samt officielt at etablere Pårørendegruppen Fønixgården.

   

2) Bo fremlagde et forslag, der gik på: Om det kunne være relevant at etablere en ny vennekreds. Vennekredsen kunne ved hjælp af kommunale midler lave en forening, der har til formål at lave aktiviteter på Fønixgården.

Det blev besluttet at drøfte punktet på kommende GF d.27-11-21.

Bo

27-11-21

Pkt.6

Næste møde bliver onsdag d.10-11-21, kl.16:00 på Fønixgården

   

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

2021-09-08 - Bilag - Fønixgården - budget 2022

Budget år: 2022

Budget periode: 1. januar ? 31. december

Beboerfaciliteter og installationer

 

Svar Bemærkninger

Beboerhus

Nej

Forbrugsmåling:

 

Vandmåling, individuel

Ja

Vandmåling, kollektiv

Nej

Varmemåling, individuel

Ja

Varmemåling, kollektiv

Nej

El?måling, individuel

Ja

Elmåling, kollektiv

Nej

Oplysninger om boligafdelingen

 

Samlet boligareal (inkl. evt. fællesarealer)

1632 m²

Antal boliger

24 boliger

 

Udlejer

Struer Kommune

Økonomi

Østergade 13?15

7600 Struer

Tlf. 96 84 82 00

Mail: oko@struer.dk

 

Konto nr.

Specifikationer til driftsbudget

 

Budget

                2022

 

Budget

                2021

 

Regnskab

                  2020

 

ORDINÆRE UDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

Terminsydelser

 

1.255.000

 

1.266.000

 

1.244.101

 

Afdrag på kommunelån

 

                         0

 

                         0

 

                            0

105.9

Nettokapitaludgifter

 

          1.255.000

 

          1.266.000

 

             1.244.101

 

Offentlige og andre faste udgifter

 

 

 

 

 

 

107

Vandafgift (fællesarealer)

 

45.000

 

45.000

 

38.912

109

Renovation og ejendomsskat

 

36.000

 

35.000

 

34.590

110

Alarmsystemer

 

15.000

 

15.000

 

14.672

110

Forsikringer

 

12.000

 

11.000

 

9.704

111

Afdelingens energiforbrug, el og varme i

fællesarealer

 

174.000

 

172.000

 

155.880

111.1

? El

 

111.000

 

110.000

 

97.431

111.1

? Varme

 

45.000

 

45.000

 

43.512

111.3

? Målerpasning mv.

 

18.000

 

17.000

 

14.937

112.1

Administrationsbidrag

 

60.000

 

59.000

 

58.296

113.9

Offentlige og andre faste udgifter i alt

 

              342.000

 

              337.000

 

                312.054

 

Variable udgifter

 

 

 

 

 

 

114

Renholdelse

 

164.000

 

161.000

 

134.335

114.1.1

? Lønninger, teknisk service personale

 

92.000

 

90.000

 

89.000

114.1.1

? Lønninger, rengøringspersonale

 

0

 

0

 

0

114.1.3

? Renholdelse af udearealer, heraf vinterberedskab

 

56.000

 

55.000

 

29.335

114.1.4

? Vinduespolering

 

16.000

 

16.000

 

16.000

115

Almindelig vedligeholdelse

 

5.000

 

3.000

 

1.576

116

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

 

0

 

0

 

0

 

? Afholdte udgifter

 

703.000

 

350.862

 

193.824

 

? Heraf dækket af tidligere henlæggelser

 

?703.000

 

?350.862

 

?193.824

117

Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning)

 

0

 

0

 

0

 

? Afholdte udgifter

 

5.000

 

5.000

 

0

 

? Heraf dækket af tidligere henlæggelser

 

?5.000

 

?5.000

 

0

118

Særlige aktiviteter

 

20.000

 

19.000

 

18.528

 

? YouSee i fælleslokaler

 

20.000

 

19.000

 

18.528

119

Diverse

 

10.000

 

10.000

 

5.707

 

? Alarm kald

 

0

 

0

 

5.707

 

? Selvrisiko

 

10.000

 

10.000

 

0

 

? Møder og andet

 

                               0

 

                               0

 

                                 0

119.9

Variable udgifter i alt

 

199.000

 

193.000

 

160.146

 

 

Henlæggelser

 

 

 

 

 

 

120

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

 

300.000

 

300.000

 

270.400

121

Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning)

 

                25.000

 

                         0

 

                            0

124.8

Henlæggelser i alt

 

              325.000

 

              300.000

 

                270.400

124.9

Samlede ordinære udgifter

 

          2.121.000

 

          2.096.000

 

             1.986.701

 

Konto nr.

Specifikationer til driftsbudget

 

Budget

                2022

 

Budget

                2021

 

Regnskab

                  2020

 

 

Ekstraordinære udgifter og overskud

 

 

 

 

 

 

133

Afvikling af underskud mv.

 

0

 

0

 

0

137

Korrektion fra tidligere regnskab

 

0

 

0

 

0

119

Lejetab

 

1.000

 

0

 

?520

140

Årets overskud

 

                         0

 

                         0

 

                  96.819

150

Udgifter og eventuelle overskud i alt

 

          2.122.000

 

          2.096.000

 

             2.083.000

 

 

 

ORDINÆRE INDTÆGTER

 

201

Huslejeindtægter

 

          2.052.000

 

          2.052.000

 

             2.052.000

209

Indtægter i alt

 

          2.052.000

 

          2.052.000

 

             2.052.000

203.6

Overført fra opsamlet resultat (overskud)

 

70.000

 

44.000

 

31.000

210

Årets underskud

 

0

 

0

 

0

220

Indtægter og eventuelle underskud i alt

 

          2.122.000

 

          2.096.000

 

             2.083.000

 

Konto nr.

Status på balancekonti

 

Primo saldo

                2021

401

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

 

802.107

402

Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning)

 

16.071

407

Resultatkonto

 

              184.989

 

 

 

          1.003.167

 

Lejeberegning

2022

 

Huslejeindtægter i alt

 

2.052.000

Husleje pr. måned

7.125

Huslejeændring pr. måned i forhold til 2021

0%

2021-09-08 - Bilag - 30 års vedligeholdelsesplan 2022 - Fønixgården

Periodisk og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Bolig forening

Afdeling og antal boliger: Fønixgården 24 boliger Serviceleder: Jan Jakobsen

Forventet udvikling på henlæggelseskonto

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

Primo saldo

802.107

807.495

404.464

423.449

348.684

373.919

468.058

373.293

379.012

428.150

603.385

752.523

862.758

836.896

683.228

738.948

789.183

938.321

988.556

1.037.694

1.037.929

1.237.067

1.098.883

978.021

1.003.256

1.178.491

1.303.726

1.502.864

1.678.099

1.653.334

1.628.569

Årets henlæggelser

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Årets forbrug

-294.612

-703.031

-281.015

-374.765

-274.765

-205.862

-394.765

-294.281

-250.862

-124.765

-150.862

-189.765

-325.862

-453.668

-244.281

-249.765

-150.862

-249.765

-250.862

-299.765

-100.862

-438.184

-420.862

-274.765

-124.765

-174.765

-100.862

-124.765

-324.765

-324.765

-324.765

Ultimo saldo

807.495

404.464

423.449

348.684

373.919

468.058

373.293

379.012

428.150

603.385

752.523

862.758

836.896

683.228

738.948

789.183

938.321

988.556

1.037.694

1.037.929

1.237.067

1.098.883

978.021

1.003.256

1.178.491

1.303.726

1.502.864

1.678.099

1.653.334

1.628.569

1.603.804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventede aktiviteter

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

Ventilation service

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

8.392

Service dørautomatik

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

Installationsvedligehold

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

15.298

Rmg Raport (lovpilgtig)

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

ABA anlæg Service

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Div. Løbende vedligehold

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskiftning af måler

0

0

0

0

0

84.000

0

0

0

0

0

0

0

84.000

0

0

0

0

0

0

0

84.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udskiftning af pumper

0

42.000

0

0

0

 

0

0

0

0

 

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udskiftning fjernvarme

0

0

0

0

0

0

216.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

216.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Indvendig maling gange. Og fællesrum

0

114.735

0

0

0

0

0

114.735

0

0

0

0

0

0

114.735

0

0

0

0

0

0

114.735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udvendig malerarbejde

0

0

0

120.000

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

120.000

0

0

0

0

120.000

120.000

120.000

Tagrender tag, eftersyn, rensning div rep

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

7.649

Udskiftning af fodblik

0

45.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udskiftning/rep Tagbelægninger

0

0

 

19.123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.123

0

0

0

0

0

0

Hårde hvidevarer, Fælles-køkkener

5.000

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

 

 

40.000

40.000

40.000

Lyskilder

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Afrensning af tag

0

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

19.123

0

19.123

19.123

19.123

19.123

Udskiftning af Gulvbelægninger i fællesarealer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udskiftning at fælles køkkener

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Argustik regulering køkken

0

0

45.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udskiftning af gulvbelægninger

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stødpalder i gange

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agustikregulering badværelser

0

80.000

80.000

80.000

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fliser på badværelser

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udvidelse af cykelskur

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt ekskl. moms

235.690

562.425

224.812

299.812

219.812

164.690

315.812

235.425

200.690

99.812

120.690

151.812

260.690

362.935

195.425

199.812

120.690

199.812

200.690

239.812

80.690

350.547

336.690

219.812

99.812

139.812

80.690

99.812

259.812

259.812

259.812

I alt inkl. moms

294.612

703.031

281.015

374.765

274.765

205.862

394.765

294.281

250.862

124.765

150.862

189.765

325.862

453.668

244.281

249.765

150.862

249.765

250.862

299.765

100.862

438.184

420.862

274.765

124.765

174.765

100.862

124.765

324.765

324.765

324.765

 

Primosaldo 2021

802.107

 

Samlet udgifter for 10 år ekskl. moms

 

2.443.978

Samlet udgifter for 10 år inkl. moms

3.054.972

 

Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (10 år)

 

244.398

Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (10 år)

305.497

 

Samlet udgifter for 20 år ekskl. moms

 

4.456.343

Samlet udgifter for 20 år inkl. moms

5.570.428

 

Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (20 år)

 

222.817

Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (20 år)

278.521

 

Samlet udgifter for 30 år ekskl. moms

 

6.562.953

Samlet udgifter for 30 år inkl. moms

8.203.691

 

Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (30 år)

 

218.765

Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (30 år)

273.456

Årets henlæggelse jf. godkendt budget (120)

300.000

Årlig henlæggelse i en 30-årig periode1

300.000

1 Den årlige henlæggelse fastsættes således, at henlæggelseskontoen maksimalt udgør ultimosaldo 1.000.000, og minimum bør henlæggelseskontoen udgøre 100.000, gældende for hele perioden i vedligeholdelsesplanen.

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96