Det faglige fundament

Fønixgården arbejder med udgangspunkt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med fokus på samarbejdet med beboerne.

Fønixgården anvender forskellige tværfaglige tilgange i det daglige arbejde med beboerne. Medarbejderne har relevante og specialiserede uddannelser og kompetencer. Der er ansat en bred vifte af forskellige faggrupper såsom: Pædagoger, sygeplejerske, ergoterapeuter, social og sundhedsaasistenter osv. Vi bruger disse kompetencer gennem vidensdeling og sparring på tværs af faggrupper og teams.

 

KRAP: står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis, og KRAP metoden bygger primært på 3 vigtige grundpiller – nemlig:

  • Det, vi tænker oplever vi, som virkeligt, men vi kan lære at tænke anderledes.
  • Alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vores succeser.
  • Alle mennesker har grundlæggende behov for anerkendelse.

 

Projekt LA2: 

I Struer Kommune Handicap, Social og Psykiatri har vi været så heldige at få projektmidler fra Socialstyrelsen til implementering og afprøvning af metoden LA2.

LA2 er en udbygning af grundmetoden LA (LA: Low Arousal red.) Metoden LA2 understøtter beboernes trivsel og forebygger konflikter, vold, trusler og magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Projekt perioden strækker sig fra den fra den 1. Januar 2022 til 31. december 2024.

Der er uddannet certificerede undervisere som fortsætter forløbet.

 

Ressourceorienteret tilgang: I tilrettelæggelsen af det socialpædagogiske behandlingstilbud tages udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang med fokus på beboerens kompetencer og potentialer. Der problemløses ud fra en systemisk tænkning, ved at tænke cirkulært - verden forståes ud fra principper om helhed. Man problemtænker ved at overveje hvilke sammenhænge og relationer problemet indgår i. Hvilke positive erfaringer, der kan danne grundlag for de videre tiltag. Ressourcetænkningen synliggør beboerens stærke sider. At tage udgangspunkt i det positive samvær med beboeren, anser vi for udviklingsorienteret, trygheds- og tillidsskabende.

Kompetenceudvikling:

Vi er en udviklende og dynamisk arbejdsplads med fokus på læring, ny viden og faglig opkvalificering. Personalets mange forskellige kompetencer bruges gennem vidensdeling og sparring på tværs af faggrupper/teams. Kurser, efter- og videreuddannelser prioriteres højt.