Om VITA STU

En læringsplatform for faglig, sociale og personlige kompetencer

Praktisk Information

Mødetider: Mødetider ved STU VITA er mandag til fredag kl. 9.00 til kl. 13.30. Ved særlige aktiviteter, begivenheder og arrangementer kan der forekomme længere dage eller ændrede mødetider.

Pauser: Der er indlagt pauser i STU VITA, som kan variere efter dine behov og forudsætninger

Frokost: Frokostpausen er tilrettelagt med mulighed for, at du kan spise for dig selv, hvis du har behov for det. Vi træner i, at frokostpausen som udgangspunkt skal være en pause, hvor du sammen med de andre unge har et socialt samvær på jeres præmisser.

Studietur: Hvert år er alle på en studietur, som planlægges i tæt samarbejde med dig og de andre elever.

Transport: STU VITA sørger, for at du kommer til og fra skole.

Opbevaring af personlige ting: Du får din egen plads til at opbevare personlige ting i skoletiden.

Ferie og fridage: STU VITA følger Struer kommunes skolekalender i forhold til ferie og fridage.

Fællesspisning: I perioder er der fælles spisning, hvor vi spiser sammen med VITA Dagtilbud. Dette måltid giver skolen. De øvrige dage skal du have madpakke med. Der er mikrobølgeovn på skolen, så du har mulighed for at varme din mad. Der er gratis kaffe og the hele dagen.

Aftaler om brug af mobil: Mobilen skal være på lydløs og i lommen under undervisningen og i forbindelse med frokostpause.

Letdialog: Hvis du eller dine pårørende har behov for at sende beskeder, skal dette foregå ved hjælp af dialogsystemet Letdialog.

Læge, tandlæge ol.: Aftaler med læge, tandlæge og lignende skal så vidt som muligt foregå udenfor skoletiden.

Sygemelding: Bliver du syg, skal du eller dine pårørende ringe til STU VITA på telefonnummer 96 84 84 10 så vidt muligt mellem kl. 8.00 – 8.30. Er du i praktik, vil STU VITA kontakte praktikstedet.

Selv- og medbestemmelse: STU VITA vægter høj grad af elevinddragelse og sikrer, at alle elever bliver set, hørt og mødt med respekt og anerkendelse.
Personalet har særlige faglige forudsætninger for at sikre, at du og de andre unge bliver inddraget i beslutninger, der vedrører jer i skoletiden under hensyntagen til den enkeltes funktionsniveau.

Samtykkeerklæringer: Når du starter i STU VITA, skal du tage stilling til, hvorvidt de billeder, som tages i skolesammenhænge må ligges på hjemmesiden, på infoskærmen, bruges til artikler mv.
Derudover skal du, når du fylder 18 år, tage stilling til, om skolen f.eks. må tale med dine pårørende og UU-vejleder. Dette hedder at give sit samtykke til at modtage og videregive oplysninger.

Velfærdsteknologiske undervisningsmidler: STU VITA bestræber sig på at anvende relevante velfærdsteknologiske undervisningsmidler, som kan støtte dit læringsforløb.
Som elev ved STU VITA låner du en IPAD til brug i undervisningen. IPAD’en ligger på skolen hver dag og er ladet op og klar til brug.
VR-briller bruges som en del af undervisningen på skolen med det formål at give dig mulighed for oplevelser og at udforske en ”verden”.

Hjælpemidler: STU VITA stiller relevante hjælpemidler til rådighed i forhold til det fysiske og psykiske behov i undervisningssammenhæng.

Sundhed og trivsel: Sundhed, motion og psykisk trivsel har høj fokus i hverdagen og er integreret som en del af den pædagogiske praksis i STU VITA. Igennem de planlagte læringselementer og aktiviteter får du positive, trygge og sunde oplevelser med både indendørs aktiviteter og opgaver ude i naturen. Målsætningen er, at det skal være rart og godt at være på STU VITA.

 

Aktiviteter og undervisningsindhold:

STU uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i din udvikling. Der er altså ikke to uddannelser, som er ens – heller ikke selv om du går på samme STU-uddannelsessted med andre unge.

Dagen på STU VITA tilrettelægges med udgangspunkt i din uddannelsesplan og dine forudsætninger. Det vil være individuel tilrettelagt praktisk og teoretisk undervisning.

STU VITA tilbyder tre linjer, som kan kombineres ud fra dine interesser og kompetencer:

  • Natur- og fritidslinje: Her deltager du i svømning, fisketure, gå-, cykle- og løbeture og mange andre lignende aktiviteter. Aktiviteter kan foregå både inden- og udendørs.
  • Servicelinje: Her deltager du i opgaver som at lave mad, bage, dække bord, lægge vasketøj sammen mv. Fokus er primært på praktiske indendørs aktiviteter.
  • Grøn linje: Her er du med til pedelfunktioner, strandrensning, skovhjælperfunktion, at kløve brænde, slå græs, passe blomsterkrukker, tage på gårdbesøg mv. Fokus er primært på udendørs aktiviteter.

I undervisningen anvendes piktogrammer, pecs, tegn til tale og lignende værktøjer.

 

Praktik i praksis:

Praktikforløbene anvendes som værktøj i STU-forløbet til udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer, som understøtter din selvstændiggørelse.

Praktikken fokuserer på: Du understøttes i løbende at udvikle/forbedre almene og sociale færdigheder som f.eks. kommunikation, adfærd, samvær og fællesskaber.

Du understøttes i at udvikle/ forbedre evnen til at klare almindelige daglige aktiviteter (ADL: almindelig daglig livsførelse). Herunder forståelse for livsstil: hygiejne, kost og motion.

Du er meget velkommen til at kontakte STU VITA for at høre mere om indholdet i uddannelsen. Kontakt til Susanne Madsen, daglig leder, på tlf.: 96 84 88 51 eller e-mail: suma@Struer.dk

 

Beliggenhed og rammer for STU VITA:

STU VITA er beliggende i Bremdal, tæt på naturen og fjorden.

STU VITA ligger i tilknytning til botilbuddet Fønixgården og VITA Dagtilbud.

Lokalerne er indrettet, så de matcher de unges behov for individuel undervisning.

I tilknytning til undervisningstilbuddet er der mulighed for fysisk udfoldelse i multisalen som bl.a. indeholder sansemotoriske redskaber.

Bålhuset og sansehaven benyttes ligeledes i forbindelse med den daglige undervisning.

 

Uddannelsesforløb på STU VITA:

Et uddannelsesforløb skal mindst bestå af 840 undervisningstimer pr. år i 3 år. Ungdomsuddannelsen tilbydes jf. LBK nr. 1031 af 23/8/2013.

På STU VITA arbejdes der individuelt eller i små overskuelige grupper samt i strukturerede rammer for at tilgodese den enkelte elevs behov.

Uddannelsen på STU VITA sammensættes ud fra den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Fokus er på at skabe en variation i hverdagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt, socialt og personligt.

Læringsforløb kan udarbejdes i samarbejde med VITA Dagtilbud, hvor der f.eks. kan deltages i fælles sociale aktiviteter mm.

 

Undervisningen fokuserer på:

  • De faglige kompetencer: Du understøttes i løbende at udvikle/forbedre kompetencer som f.eks. mødestabilitet, kommunikation. Der kan være tale om eksempelvis at lære at bruge Ipad eller andre teknologiske løsninger som kommunikationsværktøj.
  • De sociale kompetencer: Du understøttes i løbende at forbedre dine sociale færdigheder. Fokus vil være på kommunikation, samvær, adfærd og samarbejde.
  • De personlige kompetencer: Du understøttes i løbende at udvikle/forbedre sociale færdigheder i et ligeværdiget ungdomsfællesskab samt evnen til at træffe selvstændige valg.
 

Opfølgning på uddannelsesplan:

Elever kan løbende påbegynde sit STU-forløb i STU VITA, og derfor ligger opfølgningen ikke på samme tidspunkt for alle elever.

Som udgangspunkt følges der op hvert år på uddannelsespla- nen sammen med eleven, UU-vejleder og Handicap, Social og Psykiatri samt de pårørende, som eleven ønsker skal deltage.
Der kan være behov for opfølgning oftere.